ANBI

 VOBULA en ANBI

Naam: Stichting Vrijwillig Onderhoud van Buitenplaatsen en Landschappen

 De naam wordt in het gebruik afgekort tot: Stichting VOBULA of VOBULA.

De Stichting is opgericht op 26 april 1982 en heeft als statutaire zetel : Breukelen.

De Stichting is erkend door het Ministerie van Landbouw: artikel 22A van de kampeerwet. 

KvK: De Stichting is ingeschreven in het handelsregister met KvK nummer 41180286

Het RSIN nummer is: 816105273 

Vestigingsadres: 

Stichting Vrijwillig Onderhoud van Buitenplaatsen en Landschappen

Adres:                    Grijpskerkstraat 34

Postcode en plaats: 6835 DJ Arnhem

Telefoon:                026 3271103

Internet:    www.vobulakamperen.nl

Mailadres: vobulakamperen@gmail.com

Banknummer: NL48ING0002814969 

Bestuurssamenstelling:           functie:

Dhr.A.A.M Wittebrood              voorzitter

Dhr.G.J.van ’t Riet                     secretaris

Dhr.D.Klaucke                           penningmeester

Dhr.L.J.J. Rheiter                       bestuurslid

Dhr.H.A.M. van Oostwaard       bestuurslid

Dhr.K. Troost                            bestuurslid 

 

 

Beleidsplan:

Vobula organiseert voor vrijwilligers jaarlijks een aantal werk en kampeer weken op landgoederen of buitenplaatsen, van Particuliere Eigenaren, van Staats Bos Beheer of Natuurorganisaties. Voorop staat: onderhoud van de natuur, en natuureducatie

Het werk wordt verricht op terreinen waar de terrein eigenaar moeite heeft om zijn terrein zelf goed te kunnen onderhouden.

De weken worden georganiseerd in het voorjaar, de zomervakantie en het najaar, in of rond de schoolvakanties.

Via een aandachtsfolder, en via de website worden vrijwilligers geworven, die gedurende de week ( of twee weken) een halve dag werkzaam zijn op een landgoed. En verder in die periode op dat landgoed hun vakantie kunnen houden.

De leiding van de werkzaamheden berust bij vrijwilligers die door ervaring hebben aangetoond dat zij een groep kunnen begeleiden en voldoende ervaring hebben om instructie te geven bij de werkzaamheden en de werkzaamheden kunnen coördineren.

Dit in goed overleg en onder eindverantwoordelijkheid van de terrein eigenaar.

Vergoedingenbeleid:

Alle medewerkers, bestuursleden, commissieleden, begeleiders van de werkweken en alle anderen die voor de Stichting Vobula werkzaamheden verrichten doen dat VRIJWILLIG.Vobula vergoedt  gemaakte kosten op basis van declaratie. Vobula vergoedt gemaakte reiskosten. 

Doelstelling van de Stichting:

Artikel 2, 1,2,3,4  van de statuten:  De stichting heeft tot doel zonder winstoogmerk een daadwerkelijke bijdrage te leveren tot het behoud en de instandhouding van cultuur-historisch en anderszins belangrijke buitenplaatsen, tuinen, parken en landschappen, in het bijzonder van de objecten waarvan het voortbestaan onzeker is.

Zij tracht dit doel te verwezenlijken door- zonder winstoogmerk- behulpzaam te zijn bij het onderhoud, de verzorging en de restauratie van zulke objecten en door alles wat daartoe kan bijdragen zoals: stimulering en begeleiding van individuele en incidentele activiteiten op dit gebied.

De werkzaamheden van de stichting zullen geen afbreuk mogen doen aan soortgelijke werkzaamheden van andere organisaties, doch veeleer een uitbreiding, aanvulling of ondersteuning daarvan dienen te zijn.

De stichting zal nimmer de werkgelegenheid nadelig beïnvloeden door werkzaamheden te verrichten op objecten waar voldoende financiële middelen aanwezig zijn om deze werkzaamheden beroepsmatig te laten uitvoeren.

Jaarverslag  VOBULA  2015

In het jaar 2015 hebben in totaal 504 mensen deelgenomen aan de kampeerweken van Vobula

Aantal deelnemers: tot 16 jaar: 133, boven de 16 jaar: 371, totaal: 504

Deelnemers

Deelnemers van 0 t/m 3 jaar: 8
Deelnemers van 4 t/m 5 jaar: 11
Deelnemers van 5 jaar: 7
Deelnemers van 6 jaar: 7
Deelnemers van 7 jaar: 9
Deelnemers van 8 jaar: 5
Deelnemers van 9 jaar: 14
Deelnemers van 10 jaar: 8
Deelnemers van 11 jaar: 14
Deelnemers van 12 jaar: 14
Deelnemers van 13 jaar: 22
Deelnemers van 14 jaar: 14
Deelnemers van 15 jaar: 10
Deelnemers van 16 t/m 17 jaar: 18
Deelnemers van 18 t/m 20 jaar: 12
Deelnemers van 20 t/m 25 jaar: 20
Deelnemers van 25 t/m 30 jaar: 24
Deelnemers van 30 t/m 40 jaar: 42
Deelnemers van 40 t/m 50 jaar: 71
Deelnemers van 50 t/m 55 jaar: 41
Deelnemers van 55 t/m 60 jaar: 43
Deelnemers van 60 t/m 65 jaar: 29
Deelnemers van 65 t/m 70 jaar: 29
Deelnemers van 70 jaar en ouder: 34
Totaal aantal deelnemers: 504

In 2015 is er door de deelnemers op 14 locaties gewerkt. Er waren 15 locaties voorbereid maar op het laatste moment werd één locatie afgezegd door de eigenaar.

Het totaal aantal uren dat gewerkt is door de deelnemers is: 10183 uren. 

Ook in 2015 gaat het om de meest voorkomende werkzaamheden. Maar omdat er tijdens de zomerperiode een stevige storm is geweest, werd er op veel plaatsen stormschade opgeruimd.

Ook dit jaar zijn er weer veel mensen naar Vlieland geweest. Ondanks de extra kosten van de overtocht en dat er geen groot kampvuur gehouden mag worden, is deze locatie in trek.

Voor Simpelveld hebben we in eerste instantie gekeken naar een andere kampeerlocatie. Dat is niet gelukt. Uiteindelijk is het gelukt om op het terrein van de ZLSM zelf te staan. Dat is redelijk goed bevallen.

Werkzaamheden die zoal uitgevoerd zijn: bomen opkronen, vrij stellen van bomen, sloten vrijmaken, schilderwerkzaamheden, heide vrij maken van opslag, werken aan een cultuur historisch monument, werken aan een spoorweg enz. enz. 

Medewerking van eigenaren is bij de voorbereiding van de werkzaamheden en bij de uitvoering daarvan van groot belang. Deelnemers willen ook graag vaak het nut weten van de werkzaamheden. Daarnaast heeft Vobula een goede samenwerking met Landschapsbeheer en Provinciale Stichtingen.

Gereedschappen worden daar geleend. Ook krijgt Vobula daar adviezen over het gebruik van de materialen.

Een overzicht van de werkzaamheden wordt na afloop van het werk aan de eigenaren en instanties verzonden om mee te nemen hun jaarverslagen. 

Veel Vobula deelnemers vragen om nieuwe locaties om daar heen te gaan. Het is voor VOBULA moeilijk om nieuwe locaties te vinden, terwijl gemeld wordt dat er veel eigenaren zijn die met moeite hun landgoed kunnen onderhouden. Vobula moet meer aan naamsbekendheid gaan doen.

Voor de meivakanties wordt het steeds moeilijker om een locatie te vinden in verband met het broedseizoen.

In 2015 zijn voor het eerst de 7 weken vakanties van het Voortgezet Onderwijs vervallen. Dat betekent voor VOBULA dat we in een kortere periode onze werkweken moeten plannen. 

Materialen van VOBULA: Vobula heeft beperkt eigen materiaal. Het materiaal is bedoeld om een locatie geschikt te maken voor de vrijwilligers. Een locatie kan worden ingericht met een groepstent voor slecht weer, een buitendouche op butagas en een eenvoudig toilet. Daarnaast zijn er materialen voor koffie en thee, een verbanddoos enz. Deze materialen worden door vrijwilligers naar de locaties gebracht. Daarvoor heeft Vobula een open aanhangwagentje. Alle materialen liggen opgeslagen in een oude zeecontainer die op grond bij een boerderij staat.

De website van VOBULA: de website heeft jaarlijks onderhoud nodig en vaak een up date. Door nieuwe technieken veroudert een website snel. Het is van belang dat de website makkelijk te gebruiken is, juiste informatie verschaft, dat men zich makkelijk kan aanmelden. Handig zou zijn als er via de website met bijv. Ideal betaald kan worden. Omdat VOBULA een vrijwilligers organisatie is, is het moeilijk om intern deskundigen te vinden die de website professioneel kunnen onderhouden. 

Het Algemeen Bestuur van Vobula vergadert enkele keren per jaar, waarvan twee vergaderingen met de Voorbereidingscommissie op de begeleidersdag en de evaluatiedag. Binnen het AB zijn twee commissies werkzaam: de ARBO commissie en de financiële commissie. De twee vertrouwenspersonen doen verslag aan het DB.

Het Dagelijks Bestuur vergadert minstens twee keer per jaar. AB en DB maken vooral gebruik van e-mail en skype.

De Voorbereidingscommissie komt 2 a 3 keer per jaar bijeen en verzorgt ook de Begeleidersdag en de Evaluatiedag.

De PR commissie houdt zich bezig met de opmaak van flyers, de algemene folder, de kampenfolder en het maken van het twee maal per jaar uitkomend Vobulletin.Hoe langer hoe meer wordt gebruikt gemaakt van e-mailing.

Gereedschapscommissie: het gebruik van de olielampen komt steeds weer ter sprake. Maar omzetten naar solarverlichting kan niet , omdat deze lampen niet altijd voldoende kunnen worden opgeladen. Ook dit jaar zijn weer materialen vervangen omdat ze waren versleten.

 Cateringcommissie: deze groep houdt zich bezig met de catering van de begeleidersdag en de evaluatiedag.

 

Beknopte jaarrekening 2014

Inkomsten

 

Uitgaven

 

Bijdrage deelnemers

€ 11573,00

 

Kosten Bestuur

 

€ 1.552,00

Bijdrage eigenaren

€ 1.760,00

 

Kosten Voorbereidingscommissie

€ 1.768,00

Donaties

€ 345,00

 

Gereedschap commissie

€ 1.754,00

 

Bijdrage Vrienden Vobula

€ 260,00

 

Promotie  commissie (folders, website)

€ 3.811,00

 

 

 

Kampeerweken

€ 2.736,00

 

 

 

Reservering

€2.317,00

Totaal in

€ 13.938,00

 

Totaal uit

€ 13.938,00

 

 

Beknopte begroting 2015

Inkomsten

 

Uitgaven

 

Bijdrage deelnemers

€ 1.2000,00

 

Kosten Bestuur

 

€ 1.300,00

Bijdrage eigenaren

€ 2.200,00

 

Kosten Voorbereidingscommissie

€ 1.150,00

Donaties

€ 300,00

 

Gereedschap commissie

€ 1.600,00

 

Bijdrage Vrienden Vobula

€ 300,00

 

Promotie  commissie (folders, website)

€ 5.400,00

 

 

 

Kampeerweken

€ 3.700,00

 

 

 

Reservering

€1.650,00

Totaal in

€ 14800,00

 

Totaal uit

€ 14.800,00

 

 

Beknopte begroting 2016

Inkomsten

 

Uitgaven

 

Bijdrage deelnemers

€ 1.1000,00

 

Kosten Bestuur

 

€ 1.000,00

Bijdrage eigenaren

€ 1.800,00

 

Kosten Voorbereidingscommissie

€ 1.250,00

Donaties

€ 300,00

 

Gereedschap commissie

€ 1.600,00

 

Bijdrage Vrienden Vobula

€ 300,00

 

Promotie  commissie (folders, website)

€ 5.050,00

 

 

 

Kampeerweken

€ 3.700,00

 

 

 

Reservering

€ 800,00

Totaal in

€ 13.400,00

 

Totaal uit

€ 13.400,00

 

©2003-2013 Stichting VOBULA

Belangrijk bij het aanmelden

Bij het aanmelden zijn 3 dingen belangrijk:

  • De log in hierboven is ALLEEN voor de webmaster, de login code uit de brief heb je nodig op de aanmeld pagina
  • Gebruik de logincode als die bekend is, dit jaar staat deze in de brief die je rond 22 dec ontvangt.
  • Doe je voor het eerst mee vul dan je gegevens in op het aanmeld formulier.in het formulier moeten de mensen die meegaan aan gevinkt worden.

Download de folder voor 2017

VOBULA KAMPEREN OP FACEBOOK 

In de  Vobulagroep  kun je zelf berichten, vragen en foto’s plaatsen.

rooster 2017

klik hier voor een groter scherm

kaart 2017